+420 552 306 750 info@tsbruntal.cz
Vyberte stránku

Předmětem plnění je dodávka 1 kusu kontejnerového vozidla včetně nástaveb (dále také jen „kontejnerové vozidlo“), a dále montáž a zprovoznění stávajících nástaveb zadavatele na kontejnerovém vozidlo.

Zadávací dokumentaci tvoří tyto části:
Textová část zadávací dokumentace [PDF]
1) Krycí list nabídky [DOC]
2) Obchodní podmínky v podobě závazného znění kupní smlouvy [DOC]
3) Tabulka technických parametrů [XLS]
4) Čestné prohlášení ke splnění základní způsobilosti [DOC]
5) Čestné prohlášení ke splnění ekonomické kvalifikace [DOC]
6) Seznam významných dodávek [DOC]
7) Fotodokumentace nástaveb zadavatele (radlice, sypač) [JPG] , [JPG] , [JPG]

Předpokládaná celková hodnota zakázky je 5 200 000 Kč bez DPH.

Způsob podání nabídky
Obálka s nabídkou bude označena „Zakázka – NEOTVÍRAT – Pořízení kontejnerového vozidla včetně nástaveb.“

Obálka s nabídkou může být doručena poštou v uzavřené obálce opatřené na přelepu razítkem a podpisem účastníka, na adresu:
TS Bruntál, s.r.o., sídlo: Zeyerova 1489/12, 792 01 Bruntál nebo doručena osobně na téže adrese, a to v pracovních dnech vždy od 8:00 hod. do 14:30 hod.

Lhůta pro podání nabídky
Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídek, tj. do 17. 6. 2024 do 9:00 hod.

Hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality dle následujících kritérií.
Kritéria hodnocení:

  1. Nabídková cena váha kritéria 70 %
  2. Doba dodání vozidla váha kritéria 30 %

Prohlídka místa plnění:

S ohledem na předmět plnění této zakázky, kdy zadavatel požaduje, aby dodané vozidlo bylo kompatibilní se stávajícími nástavbami, kterými zadavatel disponuje (sněhová radlice RSS 26, sypač EPOKE SIRIUS 3500 – dále také jen „radlice“ a „sypač“) bude dne 3. 6. 2024 v 13:00 v sídle zadavatele provedena prohlídka stávajících nástaveb. Zadavatel zájemcům o realizaci této zakázky doporučuje zúčastnit se prohlídky plnění, a to z důvodu nutnosti zaměření parametrů jednotlivých nástaveb, se kterými musí být dodávané vozidlo kompatibilní.

Pro více informací je nutné prostudovat zadávací dokumentaci a přiložené částí zakázky.