+420 552 306 750 info@tsbruntal.cz
Vyberte stránku

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ:

Předmětem plnění je zajištění provozování masérských služeb v nebytových prostorách sauny.

Celkem nebytové prostory  –  8,3 m2

Zahájení nájmu: od 1.10.2024

Doba nájmu: určitá – 2 roky, s možností následného prodloužení na dobu neurčitou

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

Zájemce o pronájem podá písemnou přihlášku v sídle vyhlašovatele – TS Bruntál, s.r.o., Zeyerova 12 , Bruntál. Přihláška bude v uzavřené obálce označené heslem „Nebytové prostory Sauny, Kavalcova 33, – NEOTVÍRAT“. Přihlášku je možno podat nejpozději do 31.8.2024, 12.00 hod.

Nabídka musí obsahovat:

  1. jméno, případně obchodní název zájemce včetně adresy a tel. spojení
  2. nabídková cena základního nájemného v Kč za 1m2/měsíčně/bez DPH
  3. fotokopii dokladu opravňujícího zájemce k podnikání v oboru
  4. přehled dosavadních aktivit zájemce
  5. nabídka plánovaných služeb včetně ceníku
  6. prohlášení zájemce, že nemá vůči TS Bruntál, s.r.o. žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Bližší informace podá Mgr. Renata Rychlíková, tel. 731 183 014, kde je možné si také dohodnout případnou prohlídku prostor.

Zadávací dokumentace [PDF]