+420 552 306 750 info@tsbruntal.cz
Vyberte stránku

Povinně zveřejňované informace

1. Název

TS Bruntál, s.r.o.

2. Důvod a způsob založení

Společnost TS Bruntál, s.r.o. (dále jen „TSB“) byla založena k zajištění komunálních služeb na základě usnesení č. IV/28/29 zastupitelstva Města Bruntál, IČO 00295892, které je zřizovatelem TSB, a to zakladatelskou listinou o založení společnosti s ručením omezením ve formě notářského zápisu, kterou sepsala dne 28. 9. 1998 notářka JUDr. Jarmila Handlová. TSB provozuje svou činnost za podmínek stanovených zakladatelskou listinou a zákonem o obchodních korporacích a na základě principu péče o všestranný rozvoj aglomerace Města Bruntál a o potřeby jeho obyvatel; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. TSB nemá nadřízený orgán ve smyslu § 178 správního řádu. V odvolacím řízení a v řízení o stížnosti dle § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. proto dle § 20 odst. 5 cit. zákona rozhoduje jednatel TSB.

3. Organizační struktura

Organizační schéma je zveřejněno na adrese:
doplnit odkaz na jpg v příloze

4. Kontaktní spojení

Zeyerova 1489/12, Bruntál, 792 01, tel. 552 306 750

4.1.    Kontaktní poštovní adresa

Zeyerova 1489/12
Bruntál
792 01

4.2.    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Sídlo
Zeyerova 1489/12, Bruntál, 792 01

Sběrný dvůr
Polní, Bruntál, 792 01

Sportovní hala
Zeyerova 1502/14, Bruntál, 792 01

Zimní stadion
Staroměstská 1544/4, Bruntál, 792 01

Letní koupaliště, Sauna
Kavalcova 819/33, Bruntál, 792 01

Wellness centrum
Dukelská 1424/3, Bruntál, 792 01

Fotbalové hřiště
Rýmařovská 4, Bruntál, 792 01

Pohřebiště ul. Ruská
Brožíkova, Bruntál, 792 01

Pohřebiště Uhlířský vrch
Pod lipami 70/2002, Bruntál, 792 01

Tělocvična
Dukelská 5, 792 01 Bruntál

4.3.    Úřední hodiny

Sídlo
Provozní doba: 6.00 – 14.30 hodin
Pohřebnictví a parkovací karty: 

Po 8.30 – 11.30  12.00 – 17.00 hodin
St 8.30 – 11.30

Sběrný dvůr
Kontakt: 554 716 386
Provozní doba:

PO                       8.00 – 12.30 hodin
Út – Pá                8.00 – 16.30 hodin


Sportovní hala
Provozní doba:      8.00 – 21.00 hodin

Zimní stadion
Provozní doba:      9.00 – 22.00 hodin           Prosinec – Únor

Letní koupaliště, Sauna
Provozní doba:     10.00 – 19.00 hodin          Červen – Srpen

Sauna
Provozní doba v období      Říjen  – Květen
Úterý – společná            15.00 – 21.00 hodin
Středa ženy                    15.00 – 21.00 hodin
Čtvrtek muži                  15.00 – 21.00 hodin
Pátek ženy                     15.00 – 21.00 hodin
Sobota muži                   13.00 – 19.00 hodin

Wellness centrum

Provozní doba:
PO                                10.00 – 21.00 hodin
ÚT – NE                         07.00 – 21.00 hodin
Svátky                           dle aktuálního dne v týdnu

Fotbalové hřiště                           Dle tréninků a zápasů FC Slavoj Olympie Bruntál

Tělocvična Dukelská 5                                Dle požadavků celoročně

Pohřebiště ul. Ruská
Provozní doba:
Duben – Září      8.00 – 19.00 hodin
Říjen – Březen    8.00 – 17.00 hodin

Pohřebiště Uhlířský vrch
Provozní doba:Duben – Září      8.00 – 19.00 hodin
Říjen – Březen    8.00 – 17.00 hodin

Parkovací automaty

Provozní doba
PO –  PÁ 8.00 – 17.00 hodin
SO          8.00 – 12.00 hodin

4.4.    Telefonní čísla

Sídlo
552 306 750

Sběrný dvůr
554 716 386

Sportovní hala
731 183 014, 602 514 175

Zimní stadion
554 712 060, 602 514 175

Letní koupaliště, Sauna
554 711 585, 602 514 175

Wellness centrum
554 717 240, 602 514 175,

Fotbalové hřiště
721 183 014

Pohřebiště ul. Ruská
721 878 717

Pohřebiště Uhlířský vrch
721 878 717

4.5.    Čísla faxu
TSB nepoužívá fax, využijte obecnou emailovou adresu info@tsbruntal.cz

4.6.    Adresa internetové stránky
https://www.tsbruntal.cz/

4.7.    Adresa e-podatelny

TSB nemá e-podatelnu. Další elektronické adresy
ID datové schránky: a5us2u3
Obecná schránka el. pošty: info@tsbruntal.cz

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení pro všechny účely: 27-2168500227/0100

6. IČO
25823337

7. Dokumenty

7.1.    Seznamy hlavních dokumentů

Zakladatelská listina ze dne 27.5.2014 – úplné znění

Organizační řád

Směrnice o poskytování informací

7.2.    Rozpočet

Rozpočet není sestavován. Výroční zprávy minulé roky vč. účetních závěrek jsou zveřejněny ve Sbírce listin TSB v obchodním rejstříku.


–          Nemáme rozpočet – součástí výroční zprávy je účetní závěrka

8. Žádosti o informace

TSB postupuje při vyřizování žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn (dostupný např. na http://portal.gov.cz) a směrnice TSB č. 8/2015 o Poskytování informací IPS – 8/2023.

9. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání lze učinit písemně na adresu Zeyerova 1489/12, Bruntál, 792 01, elektronicky na adresu info@tsbruntal.cz nebo prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky a5us2u3. S výjimkou žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. není žádostí ani dalším podáním zahájeno správní či jiné řízení.

Přehled zaslaných dotazů dle zákonu č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím

10. Opravné prostředky

TSB nerozhodují o právech a povinnostech osob, proti jejich postupu a rozhodnutím nejsou s výjimkou poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. opravné prostředky přípustné.

11. Formuláře

Pro činnosti TSB nejsou formuláře stanoveny ani používány.

12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Pro činnost TSB není s výjimkou žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. stanoven postup ani lhůty, které by musela TSB dodržovat při vyřizování žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů. Popis postupu podávání žádostí o informace vč. lhůt upravuje zákon č. 106/1999 Sb. a směrnice TSB č. 8/2023 o Poskytování informací IPS – 8/2023.

13. Předpisy

13.1.Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn

(dostupný např. na http://portal.gov.cz; k nahlédnutí v sídle TSB).

13.2.Vydané právní předpisy

TSB nevydala žádné právní předpisy.

14. Úhrady za poskytování informací

14.1.Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad stanovuje směrnice TSB č. 8/2015 o Poskytování informací IPS – 8/2023. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

O odvolání proti rozhodnutí TSB o odmítnutí žádosti rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů podle příslušných ustanovení zákona.[1] Odvolání se podává prostřednictvím TSB, který jej ve lhůtě stanovené zákonem postoupí odvolacímu orgánu.


[1] § 16 zákona

15. Licenční smlouvy

15.1.Vzory licenčních smluv

K poskytování informací TSB nejsou potřebné licenční smlouvy podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb.

15.2.Výhradní licence
K poskytování informací TSB nejsou potřebné výhradní licenční smlouvy podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Za rok 2013 byly TSB podány 2 žádosti o informace, bylo vydáno 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Za rok 2013 bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí TSB jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč. Za rok 2013 TSB poskytla 0 výhradních licencí. Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo TSB za rok 2013 podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona za rok 2013 nejsou k dispozici.

Za rok 2014 bylo TSB podáno 0 žádostí o informace, bylo vydáno 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Za rok 2014 bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí TSB jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč. Za rok 2014 TSB poskytla 0 výhradních licencí. Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo TSB za rok 2014 podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona za rok 2014 nejsou k dispozici.

Za 2015 byly TSB podány 4 žádosti o informace, bylo vydáno 2 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, z toho 2 částečných proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí TSB jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč. TSB poskytly 0 výhradních licencí. Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo TSB podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona nejsou k dispozici.

Za 2016 byly TSB podány 4 žádosti o informace, bylo vydáno 1 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, z toho 0 částečných proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí TSB jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč. TSB poskytly 0 výhradních licencí. Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo TSB podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona nejsou k dispozici.

Za 2017 byly TSB podány 3 žádosti o informace, bylo vydáno 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, z toho 3 částečných proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí TSB jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč. TSB poskytly 0 výhradních licencí. Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo TSB podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona nejsou k dispozici.

Za 2018 byly TSB podány 0 žádosti o informace, bylo vydáno 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, z toho 3 částečných proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí TSB jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč. TSB poskytly 0 výhradních licencí. Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo TSB podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona nejsou k dispozici.

Za 2019 byly TSB podány 0 žádosti o informace, bylo vydáno 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, z toho 3 částečných proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí TSB jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč. TSB poskytly 0 výhradních licencí. Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo TSB podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona nejsou k dispozici.

Za 2020 byly TSB podány 0 žádosti o informace, bylo vydáno 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, z toho 3 částečných proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí TSB jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč. TSB poskytly 0 výhradních licencí. Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo TSB podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona nejsou k dispozici.

Za 2021 byly TSB podány 0 žádosti o informace, bylo vydáno 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, z toho 3 částečných proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí TSB jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč. TSB poskytly 0 výhradních licencí. Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo TSB podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona nejsou k dispozici.

Za rok 2022 byly TSB podány 1 žádost o informace, bylo vydáno 1 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, z toho 1 částečných proti kterým bylo podáno 0 odvolání. Bylo vydáno 0 rozsudků soudů ve věci přezkoumání rozhodnutí TSB jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a v souvislosti s tím vynaloženo 0 Kč. TSB poskytly 0 výhradních licencí. Podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím bylo TSB podáno 0 stížností. Další informace k uplatňování cit. zákona nejsou k dispozici.