Poptávky

vyhlašuje výběrové řízení na podnájem nebytových prostor v prostorách provozního objektu na ulici Pod Lipami 70, Bruntál, 79201 (nabídka ke stažení)

 

ROZSAH NABÍDKY:

 

-          obchodní místnost 15,5 m2

-          sklad 12,04 m2

-          šatna, WC 5,28 m2

-          samostatný vchod

 

Celkem: nebytové prostory  -  32,82 m2

 

Vše je umístěno v přízemí (1. nadzemní podlaží). Vytápěno centrálním plynovým vytápěním domu, okna a vchod do obchodní místnosti jsou směřovány na ulici Pod Lipami.

 

Další informace:

-          vybavení prostor je zcela v režii podnájemce

-          případné stavební úpravy provede podnájemce pouze se souhlasem nájemce na vlastní náklady

-          běžnou údržbu a drobné opravy provádí podnájemce na vlastní náklady

-          podnájemce bude mimo základní podnájemné dále hradit náklady na služby spojené s užíváním nebytových prostor (elektřina, vodné, teplo, atd.)

 

PODMÍNKY NÁJMU:

Zahájení nájmu: Ihned

 

Doba nájmu: určitá, na dobu trvání nájemního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem s výpovědní lhůtou 3 měsíce respektive 1 měsíc (při neplacení nájemného)

 

Minimální výše základního nájemného: 600,- Kč/m2/rok

 

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

Zájemce o podnájem podá písemnou přihlášku v sídle vyhlašovatele – TS Bruntál, s.r.o., Zeyerova 12, Bruntál. Přihláška bude v uzavřené obálce označené heslem „Nebytové prostory Pod Lipami 70, - NEOTVÍRAT“.

 

 

Přihláška musí obsahovat:

  1. jméno, případně obchodní název zájemce včetně adresy a tel. spojení
  2. nabídková cena základního nájemného v Kč za 1m2/rok
  3. fotokopii dokladu opravňujícího zájemce k podnikání v oboru
  4. přehled dosavadních aktivit zájemce
  5. termín zahájení činnosti
  6. prohlášení zájemce, že nemá vůči TS Bruntál, s.r.o. Bruntál žádné závazky po lhůtě splatnosti

Do výběrového řízení budou zařazeni všichni zájemci, kteří splní výše uvedené podmínky. Jejich nabídky budou posuzovány výběrovou komisí jmenovanou vyhlašovatelem. Váha nabídkové ceny v tomto hodnocení činí 70 %, váha způsobu využití NP činí 30%, s ohledem k pietnosti místa. Na základě doporučení výběrové komise bude vyhlašovatelem vybrán vítěz tohoto výběrového řízení. Oznámení o výsledku výběrového řízení bude následně zasláno všem posuzovaným zájemcům.

 

DALŠÍ PODMÍNKY:

 

Vyhlašovatel nepřipouští do dne rozhodnutí o vítězné nabídce zveřejnění jmen a adres účastníků výběrového řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek výběrového řízení, případně úplné zrušení výběrového řízení bez udání důvodu a možnost nevybrat žádného z účastníků. Výběrem nejvhodnější nabídky nevzniká právní vztah. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo o smlouvě dál jednat a upřesnit její konečné znění.

 

4. Bližší informace podá p. Jana Klabanová, tel. č.554 717 198, kde je možné si také dohodnout případnou prohlídku prostor. Návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor je k nahlédnutí