Politika ISŘ

 

Cílem naší firmy je  poskytovat a služby a dodávat produkty tak, aby byly při efektivním využití sil a prostředků optimálně uspokojeny požadavky a očekávání stávajících i budoucích zákazníků na kvalitu produktů, s minimálním dopadem výroby na životní prostředí a při zachování bezpečných pracovních postupů.

Pro naplnění požadavků chceme maximálně využit znalostí a zkušeností svých pracovníků, podnětů zákazníků, dodavatelů i poznatků vědy a techniky.

V souladu s tímto cílem a strategickým plánem rozvoje firmy  stanovuje vrcholové vedení tuto politiku ISŘ:

A. Dlouhodobé záměry

 1. Dosahovat vysoké jakosti produktů a spokojenosti zákazníků.
 2. Rozšiřovat objem výroby ve stávající nabídce  produktů a trvale zvyšovat jejich užitnou hodnotu bez zhoršování následných negativních vlivů na životní prostředí, zdraví a životy osob.
 3. Snižovat vliv environmentálních aspektů při výkonu činností na životní prostředí.
 4. Předcházet znečišťování životního prostředí a především možným environmentálním mimořádným událostem účinnou prevencí.
 5. Důsledně zamezovat vzniku nepřijatelných rizik a snižovat vliv přípustných rizik v oblasti BOZP.
 6. Komunikovat se zainteresovanými stranami za účelem jejich informace o vývoji ISŘ ve firmě a případně rozvíjet spolupráci na prohlubování ISŘ.
 7. Zefektivňovat a zvyšovat účinnost ISŘ a jejich procesů v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008.


  B.
  Závazek vedení

Pro zajištění cílů firmy stanovených dlouhodobými strategickými záměry se vedení zavazuje

 1. Zajistit dodržování všech právních a jiných požadavků souvisejících realizací jednotlivých činností  firmy.
 2. Vytvářet optimální politiku a cíle ISŘ.
 3. Zabezpečovat potřebné zdroje pro realizaci a trvalé zlepšování efektivnosti a účinnosti ISŘ.
 4. Zabezpečovat včasné pochopení současných i budoucích požadavků zákazníků při respektování všech cílů i nařízení právních a jiných požadavků v oblasti ISŘ.
 5. Průběžně přezkoumávat systém řízení z hlediska požadavků normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008.
 6. Trvale zabezpečovat realizaci a průběžné zlepšování efektivnosti a účinnosti systému řízení a souvisejících procesů v souladu s požadavky normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008.
 7. Seznamovat vhodnou formou zainteresované strany a veřejnost s riziky v oblasti environmentu a BOZP, která mohou mít vliv na okolí pracovišť firmy.

C. Očekávání od pracovníků firmy

Pro splnění výše uvedených dlouhodobých strategických záměrů a souvisejících cílů je nezbytná úzká spolupráce všech pracovníků firmy a proto vrcholové vedení  zpracovalo a přijalo následující zásady závazné pro každého pracovníka.

 1. Svou prací spoluvytvářím jakost finálního produktu. Proto odpovídám plně za kvalitu své práce při zachování environmentálních požadavků a všech bezpečných pracovních postupů.
 2. Cílem mé práce je produkt, který zajišťuje svými jakostními, environmentálními a bezpečnostními parametry spokojenost zákazníka. Zákazníkem je pro mne nejen odběratel, ale i spolupracovník, jemuž svou práci předávám.
 3. Důsledně vyžaduji po svém dodavateli plnění jeho závazků v požadovaném čase a jakosti, které jsou nezbytné pro jakost mé vlastní práce. Dodavatelem je pro mne nejen vnější subjekt zabezpečující vstupy do procesů ISŘ ale i spolupracovník, na jehož práci navazuji.
 4. Neustále zdokonaluji své odborné znalosti a dovednosti. Aktivně přistupuji k řešení problémů s využitím všech dostupných poznatků, které mají za cíl usnadňovat a zkvalitňovat mou práci v oblasti kvality, environmentu a BOZP.
 5. Plněním vyhlášených zásad aktivně napomáhám získávat a udržovat tuzemské zákazníky, a to kvalitními produkty, které neohrožují životní prostředí a nemají vliv na bezpečnost a zdraví mého a ostatních osob. Tím napomáhám firmě udržovat důvěru zákazníka v naši spolehlivost.