Lesní hospodářství

Lesy města Bruntál se rozkládají na rozloze 335,64ha.Jedná se o les hospodářský, ve kterém se hospodaří na základě platného lesního hospodářského plánu. Starý plán měl platnost do konce roku 2011, a proto bylo nutné přistoupit k zadání nového . Tento nový plán bude platit od 1.1.2012 do 31.12.2021 a určuje rámcová pravidla hospodaření na dobu 10-ti let.Jedním ze závazných ukazatelů hospodaření je minimální plošný rozsah výchovy do 40-ti let věku porostu, který je novým plánem stanoven na 117,75ha.Z uvedeného tedy vyplývá, že třetina majetku je mladší 40-ti let. Tento stav je dán skutečností, že v roce 2002 byly lesy zasaženy větrnou kalamitou, kdy došlo k narušení celých porostních stěn a vzniku holin , které byly do dvou let zalesněny . Bohužel po narušení kompaktnosti porostů dochází každoročně k opakovaným větrným polomům, které mají za následek zvýšené těžby  a současně i zvýšené náklady na zalesnění a ochranu kultur.
Od roku 2006 je lesní majetek v nájmu TS Bruntál s.r.o.